Forsiden / Sengeavdelingen

Sengeavdelingen NGLMS

Sengeavdelingen ved NGLMS omfatter 6 korttidsplasser for Sel kommune i tillegg til 6 intermediære og 3 KAD (øyeblikkelig hjelp) senger for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Telefon sengeavdeling - døgnkontinuerlig 992 17 890

 

Avdelingsleder: Elisabeth Rudi - 907 29 412 - elisabeth.rudi@nglms.no

Korttidplasser
Det er tildelingskontoret i Sel kommune som avgjør om pasienter skal legges inn på korttidsplassene.

Inklusjonskriterier / eksempler på tilstander hos pasienter som kan legges inn på krttidsplassene for Sel kommuene:

 • Hjemmeboende pasienter som trenger opptrening og oppfølging i forbindelse med en reduksjon av funksjonsnivået som kan ha effekt av oppholdet.
 • Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg.
 • Avlastningstilbud for pårørende: Et enkeltopphold eller flere planlagte opphold med jevne mellomrom, slik at den pårørende kan få en periode fri.

 

Intermediære senger
Intermediærsenger er for pasienter som en periode har behov for et forsterket tilbud i stedet for eller etter sykehusinnleggelse og hvor hjemkommunen vurderer at de ikke vil kunne ivareta pasientensbehov.

Innleggelse avgjøres av tildelingskontoret (Sel, Vågå, Lom og Skjåk) og ledelse pleie/omsorg (Lesja og Dovre) i samarbeid med avdelingsleder NGLMS. Hvis tvil om intermediære senger er rett behandlingsnivå, drøfter avdelingsleder saken med overlege eller dennes stedfortreder som tar den endelige beslutningen

Opphold på en intermediær plass skal som hovedregel ikke være lenger enn 8 uker. Ved behov for lengre opphold enn 8 uker skal dette avtales mellom avdelingsleder og tildelingskontor i pasientens bostedskommune.

Inklusjonskriterier / eksempler på tilstander hos pasienter som kan legges i intermediære senger:

 • Hjerneslag
 • Brudd
 • Kreft – palliativ behandling
 • Infeksjon (ikke sepsis)
 • KOLS og astma
 • Feilernæring
 • Hjertesvikt
 • Nyresvikt
 • Fallerende allmenntilstand med behov for kartlegging

 

KAD-senger
Opphold på KAD plass er max 72 timer. Ved behov for lengre innleggelse overføres pasienten til annet type opphold.

Innleggelse på KAD-plass avgjøres av lege i kommunene i Nord-Gudbrandsal når legevakten ikke er betjent og pimærvakt når legevakten er betjent.

Inklusjonskriterier og eksempler på diagnoser / tilstander hos pasienter som kan legges inn på KAD-plass:

 • Voksne > 18 år 
 • Pasienter som ellers ville blitt innlagt i sykehus
 • Akutt forverring av definerte, kjente tilstander
 • Uavklarte tilstander der fare for akutt forverring vurderes som liten
 • Kjent funksjonssvikt hos eldre pasienter
 • Infeksjoner (pneumoni, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon, gastroenteritt)
 • KOLS med forverring som ikke krever overvåkning med blodgass eller mekanisk ventilasjonsstøtte.
 • Dehydrering ved interkurrent sykdom, for eksempel infeksjoner eller sterk svangerskapskvalme
 • Smerteproblematikk (kjent årsak, fall med stabile frakturer)
 • Behandling av høy INR uten tegn til pågående livstruende blødning
 • Diaré eller obstipasjon
 • Brystsmerter, KOLS og magesmerter
 • Lettere / moderate psykiske helseproblemer