Forsiden / Samfunnsmedisin og folkehelse

Samfunnsmedisin og folkehelse

Bål.jpgDisse sidene er bl.a. ment å være en hjelp i det helsefremmende og forebyggende arbeidet som kommunene i Nord-Gudbrandsdal har ansvar for. De omfatter også forhold som vedrører beredskap og helsetjenester i kommunene. 

Folkehelseoversikter for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk er tilgjengelig på sidene for alle kommunens ansatte og innbyggere. Det er også en rekke planer, prosedyrer og veiledere som er utarbeidet regionalt - i tillegg til lenker til lover, forskrifter og nasjonale rapporter.

Ansvarlig for sidene: Hege Lorentzen, koordinator i samfunnmedisin, Nord-Gudbrandsdal. Mailadresse og telefon: hege.lorentzen@nglms.no / 99507270

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Kilde: Folkehelseloven

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å:

  • Ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand
  • Tillrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak.
  • Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer
  • Anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser
  • Utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter.  

Samfunnsmedisin som fagområde har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden og levekår i hele eller i grupper av befolkningen. Samfunnsmedisinen tar sikte på å identifisere forhold i menneskenes miljø som kan påvirke helsen både positivt og negativt; det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial natur. Dette gjøres på bakgrunn av klinisk, sosial og evidensbasert kunnskap og erfaring, og ved å erverve seg kunnskap om hele populasjoner og definerte grupper. Kilde: Den norske legeforeningen